Regulamin


REGULAMIN PLATFORMY
 
§ 1. Postanowienia wstępne
 
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży na platformie: suprint.eu (zwanej dalej „Platoformą”)
 
2. Platforma suprint.eu stanowi własność:
 
Quest Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 40c
43-300 Bielsko- Biała
REGON 240817471 NIP 5472086342 
(zwanego dalej „Sprzedawcą”, „Usługodawcą”)
 
3. Usługi wykonywane przez Platformę suprint.eu polegają na:
usługach projektowych, wykonywania makiet i innych usługach z zakresu branży drukarskiej i reklamowej; 
produkcji i sprzedaży; 
pośredniczeniu przy zawieraniu umów produkcji i sprzedaży w szczególności poprzez publikowaniu ogłoszeń o możliwości kupna- sprzedaży, usługach, udostępnianiu projektów, udostępnianiu plików produkcyjnych (usługa Tablica Ogłoszeń); 
prowadzeniu przetargów/aukcji na wykonanie/sprzedaż określonego rodzaju usług/produktów (usługa Giełda Zleceń). 
 
4. Przedmiotem usług są przedmioty o cechach oznaczonych indywidualnie, nowe i używane, w szczególności produkty partnerów, projekty, pliki produkcyjne, materiały, półprodukty i urządzenia do produkcji.
 
5. Usługi i produkty mogą być oferowane pojedynczo lub w pakietach, tj. warunkiem możliwości zawarcia umowy jest konieczność sprzedaży/nabycia lub zlecenia/wykonania określonej ilości usług lub produktów.
 
§ 2. Warunki korzystania z platformy
 
1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które zarejestrowały się na platformie. Użytkownik Platformy, rejestrując się, składa oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem, jego akceptacji oraz spełnieniu wymagań, o których mowa w regulaminie.
 
2. Użytkownik może korzystać z Platformy przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę, za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem(komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Platforma zastrzega, że w przypadku niektórych usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.
 
3. Użytkownik uzyskuje status klienta lub klienta firmowego , którego stopień jest zależny od ilości transakcji, dokonanych przez użytkownika na platformie. Stopnie partnerstwa upoważniają do określonych przywilejów, rabatów, upustów itp., których wykaz stanowi załącznik do regulaminu, oraz o których partnerzy są informowani na podane adresy email.
 
4. Platforma gwarantuje bezpieczeństwo świadczonych usług, a w szczególności zapobiega pozyskiwaniu i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione, zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
 
§ 3. Składanie zamówienia
 
1. Użytkownicy w celu rejestracji w Platformie powinni wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: loginu, adresu e-mail (wraz z jego powtórzeniem), hasła dostępu do swojego konta w Platformie (wraz z jego powtórzeniem).
 
2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zapisaniu danych tam podanych, Użytkownik otrzyma od suprint.eu na podany adres poczty elektronicznej link aktywacyjny swojego konta w platformie. Użytkownik tym samym przechodzi na stronę www.suprint.eu, gdzie po uzupełnieniu swoich osobowych danych teleadresowych, zapisuje tak wprowadzone informacje.
 
3. W wyniku prawidłowej rejestracji tworzone jest dla Użytkownika konto w Platformie suprint.eu, przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta po podaniu w na stronie www.suprint.eu nazwy i hasła (logowanie).
 
4. Użytkownik może dokonywać sprzedaży/zakupu towarów, uwidocznionych na Platformie, może zlecać/przyjmować wykonanie towarów o cechach indywidualnych wg przedstawionych przez siebie projektów, wzorów lub materiałów graficznych, jak również może udostępniać projekty, wzory lub materiały graficzne produktu przesłane przez siebie lub projekty, wzory lub materiały graficzne swojego autorstwa do wykorzystania przez innych użytkowników.
 
5. Udostępniając projekty, wzory lub materiały graficzne przesłane przez siebie lub projekty, wzory lub materiały graficzne swojego autorstwa do wykorzystania przez innych użytkowników, użytkownik wyraża zgodę na poniesienie odpowiedzialności za wszelkie ewentualne naruszenia na skutek tego udostępnienia, praw własności przemysłowej, praw autorskich, praw do wizerunku osób, wykorzystanych w projektach, wzorach lub materiałach, lub innych praw osób trzecich, i naprawienie wszelkiej wynikłej stąd szkody.
 
6. Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom, przy czym Użytkownik, będący osobą prawną może udzielić upoważnienia pracownikom lub innym osobom upoważnionym. Użytkownik jest obowiązany zachować w tajemnicy hasło do logowania.
 
§ 4. Realizacja zamówienia
 
1. Produkt zamówiony przesłany zostanie na adres wskazany przez Użytkownika.
 
2. Użytkownik, składając zamówienie zostanie poinformowany o czasie realizacji, zależnym od zamówionych produktów.
 
3. Użytkownik, wypełniając formularz zamówienia, powinien wskazać chęć otrzymania faktury VAT, potwierdzającej dokonanie transakcji. Standardowo do zakupu dołączany jest paragon.
 
4. Zamawiający, składając zamówienie, oznaczy sposób dostarczenia produktu, wybierając jedno z poniższych rozwiązań:
przesyłka kurierska – koszt zależny od ciężaru przesyłki 
odbiór osobisty – koszt: 0 zł 
 
§ 5. Cena usługi lub produktu i formy płatności
 
1. Ceny podawane przy usługach lub produktach zawierają podatek VAT i określone są w polskich złotych. Jeśli usługa/produkt sprzedawane są w pakiecie, jest to zaznaczone przy podaniu ceny.
 
2. Ceny nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki (patrz § 4 pkt 4), jak również ewentualnych opłat celnych, które są podawane osobno.
 
3. Użytkownikowi osobno naliczane są rabaty i upusty, wynikające z jego statusu partnerskiego.
 
4. Użytkownik dokonuje płatności z góry za pośrednictwem portalu internetowego www.payu.pl
 
5. Na platformie udostępnia się kalkulator wyceny on line, który umożliwia obliczenie szacunkowej wartości zamówionych usług/produktów. Szacunkowa wartość, obliczona za pomocą kalkulatora on line nie jest ceną wiążącą dla Sprzedawcy.
 
6. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana użytkownikowi po wyliczeniu wartości jego indywidualnego zamówienia, lub podana na stronie internetowej Platformy www.suprint.eu w chwili składania zamówienia jako cena wiążąca produktu/usługi.
 
7. Zapisy p. 5 i 6 nie mają zastosowania do usług Tablica Ogłoszeń oraz Giełda Zleceń.
 
8. W przypadku Tablicy Ogłoszeń i Giełdy Zleceń cena ostateczna składa się z ceny sprzedaży/wykonania oraz prowizji (opłaty) na rzecz suprint.eu .
 
§ 5a. Regulacje, dotyczące usługi Tablica ogłoszeń
 
1. Użytkownicy zobowiązują się do niewystawiania na tablicy ogłoszeń ofert produktów lub usług, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
 
2. Wystawiając produkty lub usługi Użytkownik oświadcza, że obrót nimi nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której umieścił ogłoszenie na Tablicy Ogłoszeń.
 
3. Opis produktu lub usługi powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości, takich jak: nowość, jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis produktu lub usługi powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie na Tablicy Ogłoszeń, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
 
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Tablicy Ogłoszeń ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w wyniku umieszczenia na Tablicy Ogłoszeń, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność produktów lub usług, których dotyczą ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. Quest Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy.
 
5. Umieszczania ogłoszeń na Tablicy Ogłoszeń jest odpłatne. Wysokość opłat i prowizji oraz zasady ich pobierania określa załącznik do Regulaminu.
 
6. Opłaty i prowizje są naliczane i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe, tj. miesiąc kalendarzowy.
 
7. Wpłat na rzecz Usługodawcy dokonuje się za pośrednictwem systemu payu.
 
8. Zwrot nadpłaty zostanie każdorazowo pomniejszony o 10% opłaty manipulacyjnej, liczonej od kwoty nadpłaty o jaką wnioskuje Użytkownik.
 
§ 5b. Regulacje, dotyczące usługi Giełda zleceń
 
1. W ramach usługi Giełda zleceń, Platforma umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży, zlecenia lub świadczenia usług pomiędzy sobą, udostępniając w tym celu odpowiednie narzędzia systemowe. Platforma nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje wzajemnej możliwości, prawnej skuteczności i wykonania umów przez strony transakcji.
 
2. Platforma umożliwia przeprowadzenie pomiędzy Użytkownikami przetargów/ aukcji licytacyjnych, w ramach których Użytkownik zaprasza do składania ofert, celem zawarcia umowy z innym Użytkownikiem, który zaoferował najlepszą cenę lub spełnił inne, określone przez Użytkownika w warunkach aukcji, warunki zawarcia umowy.
 
3. Warunki i opis przetargu/ aukcji określa Użytkownik. Opis powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Opis produktu lub usługi powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie na Giełdzie Zleceń, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
 
4. Użytkownik bierze udział w przetargu/ aukcji poprzez złożenie oferty poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, udostępnionego na Platformie.
 
5. Zamieszczając ogłoszenie o przetargu/aukcji lub składając ofertę, Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie innemu Użytkownikowi, z którym na skutek przetargu/aukcji miałby zawrzeć umowę, informacji obejmujących następujące dane: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.
 
6. W trakcie przetargu/aukcji, Użytkownicy mogą za pośrednictwem platformy zadawać sobie nawzajem pytania związane z przetargiem/aukcją .
 
7. Jeżeli przetarg/aukcja może się zakończyć bez wyłonienia zwycięzcy, należy o tym poinformować w warunkach przetargu/aukcji.
 
8. Zawarcie umowy na skutek następuje zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu Cywilnego.
 
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Giełdy Zleceń ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność produktów lub usług, których dotyczą ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych oraz wypłacalność Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Użytkowników umowy.
 
10. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, przepisy prawa lub dobre obyczaje, platforma może według swego wyboru dokonać jednego lub więcej z następujących działań:
- zawiesić Użytkownika na czas określony lub nieokreślony
- ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych na platformie,
dochodzić od Użytkownika odpowiedzialności odszkodowawczej,
pozbawić prawa do korzystania z Platformy
11. Organizowanie aukcji w ramach Giełdy Zleceń jest odpłatne. Wysokość opłat i prowizji oraz zasady ich pobierania określa załącznik do Regulaminu.
 
12. Opłaty i prowizje są naliczane i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe, tj. miesiąc kalendarzowy.
 
13. Wpłat na rzecz Usługodawcy dokonuje się za pośrednictwem systemu payu.
 
14. Zwrot nadpłaty zostanie każdorazowo pomniejszony o 10% opłaty manipulacyjnej, liczonej od kwoty nadpłaty o jaką wnioskuje Użytkownik.
 
§ 6. Odstąpienie od umowy
 
Użytkownik, będący osobą fizyczną niedokonujący zakupu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (Konsument), w przypadku, gdy nie złożył zamówienia produktu na podstawie przesłanych przez siebie wzorów, projektów lub materiałów graficznych, w ciągu 14 dni od otrzymania zakupionego towaru może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie drogą listową (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem).
 
§ 7. Postępowanie reklamacyjne
 
1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje, dotyczących produktów lub usług, świadczonych przez Platformę suprint.eu poprzez zgłoszenie pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: ul. Grażyńskiego 43; 43-300 Bielsko-Biała bądź elektronicznie przez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.suprint.eu .
 
2. Termin zgłoszenia reklamacji nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych, które są naliczane od dnia dostarczenia towaru. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w przeciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. W przypadku dokonania zgłoszenia w dniu wolnym, okres 3 dni liczony jest od kolejnego dnia roboczego, który nastąpił po wolnym dniu.
 
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Do postępowania reklamacyjnego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz.827).
 
4. W przypadku, gdy wzór, projekt lub inny materiał graficzny dostarczony przez Użytkownika, zamawiającego oznaczony produkt, nie spełnia wymagań niezbędnych do prawidłowego wykonania świadczenia, Platforma suprint.eu zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Użytkownika poprzez wyświetlenie informacji.
 
5. Jeśli Użytkownik pomimo informacji decyduje się na kontynuowanie zamówienia, przyjmuje się, że wyraża zgodę na ewentualną złą jakość produktu, która w tym wypadku jest zgodna z zawartą przez strony umową i nie stanowi wady produktu.
 
6. Nie zostaną uwzględnione reklamacje, dotyczące wad, powstałych wskutek niewłaściwego używania produktu, uszkodzenia mechanicznego oraz naturalnego zużycia produktu.
 
§ 8. Postanowienia końcowe
 
1. Przed dokonaniem wszelkich zmian niniejszego Regulaminu suprint.eu poinformuje Użytkowników drogą elektroniczną o zamierzonych zmianach na podane przy rejestracji adresy e-mail.
 
2. Użytkownik, akceptując zapisy niniejszego regulaminu, oświadcza, że:
 
2.1 Posiada wszelkie prawa do dołączonych do zamówienia wzorów, projektów, materiałów, form graficznych.
 
2.2 Dołączone do zamówienia wzory, projekty, materiały, formy graficzne nie zawierają treści niezgodnych z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej prawem.
 
2.3 Wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie dla celów realizacji zamówień oraz udostępniania na platformie danych osobowych, wprowadzonych do formularzy, dostępnych na stronach suprint.eu lub w toku rejestracji.
 
2.4 Wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych ze strony www.suprint.eu i przetwarzanie danych użytkownika dla celów marketingowych.